Strona główna / Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO 

Niniejszy Regulamin powstał w trosce o ochronę Pani/Pana praw. Znajdują się w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, warunków zawarcia umowy, formy płatności, a także informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych towarów, treści cyfrowych, procedury reklamacyjnej i wszelkie inne informacje przepisane prawem.

§1. DEFINICJE
Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1.      Sprzedawca/Usługodawca – Pedagogus Księgarnia Logopedyczna Barbara Kut, Rzeszów 35-065, ul. Mickiewicza 27, NIP 813 2950903

2.      Sklep Internetowy/Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.pedagogus.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Towarów i Treści Cyfrowych.

3.      Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar lub Treść Cyfrową.

4.      Dowód zakupu – faktura, paragon fiskalny lub inny dowód, przekazany Klientowi na jego żądanie potwierdzający sprzedaż Towaru lub Treści Cyfrowej. Dowód zakupu wystawiony jest zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.

5.      Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6.      Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w domenie sklepu internetowego www.pedagogus.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów lub Treści Cyfrowych do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

7.      Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.

8.      Abonament - usługa cyfrowa polegająca na odpłatnym, czasowym korzystaniu z kursu online lub wykupionych treści cyfrowych, zgodnie z opisem wskazanym dla danej Treści Cyfrowej.

9.      Kompatybilność - współdziałanie Treści Cyfrowej lub usługi cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, zazwyczaj używanym do korzystania z treści lub usługi cyfrowej, bez konieczności ich przekształcenia.

10.  Konsument – zgodnie z art. konsument w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

11.  Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do Towarów lub Treści Cyfrowych.

12.  Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucji oferowana przez Sprzedawcę za pomocą poczty e-mail, którą Klient może zamówić/zasubskrybować. Pozwala ona Usługobiorcom na otrzymywanie treści elektronicznych od Sprzedawcy: informacji dotyczących Sprzedawcy, Towarów, usług powiązanych ze Sprzedawcą, nowościami, promocjami w Sklepie.

13.  Operator płatności 

·         Przelewy 24 – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887.

·         Tpay - Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro 61-894 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP 7773061579.

·         Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590, NIP 585-13-51-185

·         Dla płatności zagranicznych - PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, L-2449, posiadającą w Luksemburgu odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w formie instytucji kredytowej w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku (z późniejszymi zmianami), podlegającej nadzorowi luksemburskiej komisji nadzoru Regulamin serwisu Cupsell.pl Strona 8 / 23 finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF), zarejestrowanej w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349;

14.  Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – Przedsiębiorca zawierający ze Sprzedawcą Umowę związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

15.  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wykonująca 
we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością, w Sklepie.

16.  Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

17.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru lub Treści Cyfrowej zawarta pomiędzy Sprzedawcą 
a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.

18.  Umowa zawarta na odległość– jest to umowa zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą poprzez Sklep, bez fizycznej obecności stron, korzystając wyłącznie z jednego lub kilku środków porozumiewania się na odległość, aż do momentu zawarcia umowy.

19.  Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Sprzedawcę) na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem Sklepu.

20.  Towar – wszystkie rzeczy ruchome, oferowane za pośrednictwem Sklepu.

21.  Treści Cyfrowe – wszystkie treści cyfrowe oferowane za pośrednictwem Sklepu, zawierające teksty, obrazy, grafiki, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293). Są to jednocześnie dane, na podstawie których za pomocą odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, można po przetworzeniu uzyskać określoną informację.

22.  Trwałość towaru - zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.

23.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zamówienie określa Towar lub Treść Cyfrową, którego dotyczy, a także informacje konieczne do zawarcia i wykonania Umowy, wskazane w Formularzu Zamówienia takie jak sposób płatności, sposób dostawy, miejsce dostawy, dane Klienta.

24.  Płatność –  uiszczenie należności na rzecz Sprzedawcy, które może odbywać się poprzez dostępne w Sklepie metody płatności online lub przy odbiorze osobistym Towaru, w zależności od wybranego sposobu płatności i zamówionego Towaru lub Treści Cyfrowej.

25.  System – zespół złożony z urządzeń informatycznych i oprogramowania, który umożliwia przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego urządzenia końcowego (Internet).

26.  Środowisko cyfrowe - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Kupującego w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystania z nich.

27.  Umowa Licencyjna – umowa na odpłatne korzystanie przez Klienta z Treści Cyfrowych Usługodawcy, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie.

28.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.

29.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

30.  RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO.

31.  Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

32.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.      Usługodawcą, a jednocześnie Sprzedawcą w Sklepie jest Pedagogus Księgarnia Logopedyczna Barbara Kut, Rzeszów 35-065, ul. Mickiewicza 27, NIP 813 2950903

2.      Sklep internetowy jest dostępny w domenie www.pedagogus.pl i na odpowiednich podstronach, prowadzony przez Sprzedawcę.

3.      W każdej sprawie związanej z zamówieniem bądź funkcjonowaniem Sklepu należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:

·         adres e-mail: ksiegarnia@pedagogus.pl

·         numer telefonu: 17 852 84 56

·         formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.

4.      Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruku. 

5.      Sprzedawca jest podatnikiem VAT.

6.      Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe. 

7.      Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.  

8.      Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do utworzenia Konta i zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.

9.      Informacje o Towarach i Treściach Cyfrowych podane na stronach internetowych Sklepu, 
w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

10.  Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:

·         Korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;

·         Niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;

·         Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona);

·         Nieumieszczania Spamu. 

11.  Treści cyfrowe, wszystkie  zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały, teksty, opisy Towarów, materiały wideo,  grafiki, logotypy zamieszczone w Sklepie, są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa.

12.  Zabrania się  pobierania zdjęć oraz pozostałych materiałów Sklepu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych bądź jakichkolwiek innych celów. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej  jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

13.  Klient umieszczając wpisy w Serwisie, w szczególności teksty, fotografie oraz rysunki udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. W szczególności Klient poprzez umieszczanie w ramach Serwisu swoich komentarzy oraz recenzji na temat danego Towaru lub Treści Cyfrowej wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę tych komentarzy oraz recenzji, w tym również na ich rozpowszechnianie w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu. Klient udziela również Usługodawcy upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworu Klienta oraz wykonywania w imieniu Klienta autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu materiałów.

14.  Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

15.  Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.

16.  Ceny, specyfika każdego Towaru lub Treści Cyfrowej, jego skład, cechy charakterystyczne oraz informacje o istotnych właściwościach zamieszczone są przy prezentowanym Towarze lub Treści Cyfrowej. 

17.  Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu oraz innych Klientów.

18.  Informacje dotyczące Towarów lub Treści Cyfrowych a w szczególności ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy. 

19.  W Sklepie dostępne są następujące Towary:

a)      Książki

b)      Zabawki

c)      Programy multimedialne

d)      Podręczniki

e)      Gry i układanki

f)       Pomoce terapeutyczne

20. W Sklepie dostępne są następujące Treści Cyfrowe:

1.      brak

§3.USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.    Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem  Sklepu internetowego:

a)      Polegają na Prezentacji Towarów i Treści Cyfrowych;

b)      Umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Formularz Zamówienia;

c)      Konto;

d)      Newsletter – warunki świadczenia usługi newsletter są dostępne w regulaminie newslettera;[JS4] 

e)      Opinie;

f)       Wysyłanie i odbieranie wiadomości w Serwisie;

g)      Umożliwienie dostępu do informacji udostępnionych w ramach Serwisu.

2.    W celu założenia indywidualnego Konta, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin. 

3.    Na podany przez Klienta adres e-mail [JS6] zostaną przesłane informacje związane  z założeniem Konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustawienie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać. 

4.    Po zarejestrowaniu się w Serwisie, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta.

5.    W Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. 

6.    Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

7.    Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący:

a) Korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu;

b) Korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu innym użytkownikom;

c) Podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe;

d) Przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.

8.      Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

9.    W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.  Klient może również samodzielnie usunąć Konto w panelu.

10.              Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z danej funkcjonalności np. śledzenie historii zamówień, złożenie zamówienia. 

§4. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE
Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary lub Treści Cyfrowe i korzystania z Treści Cyfrowych potrzebne są:
a)      Dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia (np. Komputer, telefon);

b)      Odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies oraz skryptów JavaScript, np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

c)      Aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail;

d)      Oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF oraz w zależności od specyfiki wybranej Treści Cyfrowe: .EPUB, .MOBI, .doc, .docx, .xlsx, etc.

Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
Przed skorzystaniem z Serwisu Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie.
§5. ZAWIERANIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ TOWARÓW
Klient może złożyć Zamówienie, a następnie zawrzeć Umowę za pośrednictwem Formularza Zamówienia na stronie Sklepu bądź za pośrednictwem usługi Konto wypełniając Formularz Zamówienia, w zakresie niezbędnym do finalizacji Zamówienia.
Zamówienia w Sklepie można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem sytuacji, niezależnych od Sprzedawcy (siła wyższa).
W celu skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest aby Klient:
a)      Dodał Towar do Koszyka w tym celu należy kliknąć przy prezentowanym Towarze przycisk „Dodaj do koszyka”;

b)      Przeszedł do opłacenia zamówienia, klikając przycisk „Przejdź do kasy”;

c)      Wypełnił formularza zamówienia o niezbędne dane;

d)      Wybrał sposób płatności z dostępnych w Sklepie;

e)      Wybrał sposób dostawy z dostępnych w Sklepie (dotyczy Towarów);

f)       Akceptował postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności;

g)      Wybrał przycisku „Kupuję i płacę” który wskazuje na konieczność zapłaty 

za zamówienie i dokończyć zakup na kolejnej stronie;

Klient ma świadomość i rozumie, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, zawiera ze Sprzedawcą Umowę co wiąże się po stronie Klienta z obowiązkiem zapłaty. 
Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
a)       imienia i nazwiska,

b)      adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),

c)       numeru telefonu,

d)      adresu e-mail,

e)       opcjonalnie: nazwa oraz danych firmy

5.       Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.

6.       Klient może wskazać także inny adres do wysyłki Towarów poprzez zaznaczenie checkboxa „Wysłać na inny adres” i wskazanie innego adresu wysyłki na stronie na którą zostanie przekierowany. 

7.       Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe informacje o dostarczeniu przesyłki (dotyczy Towarów). 

8.       Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w ramach Serwisu do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę”.

W sytuacji, kiedy Klient chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest do wskazania w Formularzu Zamówienia podatkowy numer identyfikacyjny (NIP). Faktura VAT zostanie wysłana na podany przez niego adres e‑mail, na co Klient wyraża zgodę.
Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej 
w Sklepie.
11.   Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza złożenie Zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email, zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta. 

12.   Wiadomość email stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

13.   Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email potwierdzającej wszystkie istotne elementy Umowy sprzedaży.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
a)      nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),

b)      nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).

15.   Kupujący może złożyć zamówienie jako niezarejestrowany lub jako zarejestrowany Użytkownik, przy czym zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto na etapie składania zamówienia lub niezależnie od składania zamówienia.

§6. CENY TOWARÓW I TREŚCI CYFROWYCH
1.      Ceny Towarów i Treści Cyfrowych zamieszczone w Sklepu są w złotych polskich i są cenami brutto co oznaczam, że zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2.      Ceny Towarów podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy Towaru. Koszty dostawy Towarów są każdorazowo podawane w Formularzu Zamówienia w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. 

3.      Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty dostawy. O łącznej kwocie Zamówienia uwzględniającej koszty dostawy, Klient informowany jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia i w mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia.

4.      Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.[JS11] 

5.      Sprzedawca udostępnia informacje o najniższej cenie danego Towaru lub Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przez wprowadzeniem obniżki ceny.

6.      Jeżeli dany Towar lub Treść Cyfrowa jest oferowany do sprzedaży w Sklepie w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Towaru lub Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru lub Treści Cyfrowej w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. 

7.      Sprzedawca nie korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach Sklepu internetowego.

§7. FORMY PŁATNOŚCI ORAZ OPŁATA ZA DOSTAWĘ ZAMÓWIONEGO TOWARU
1.    Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Towaru lub Treści Cyfrowych, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy. 

2.    Możliwe są następujące formy płatności za zamówione Towary i Treści Cyfrowe:

a)       Przelew tradycyjny na numer rachunku bankowego Sprzedawcy, na numer rachunku bankowego 66 1940 1076 3222 0049 0000 0000  w terminie 3 dni od daty złożenia Zamówienia.

b)      Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki w siedzibie Sprzedawcy. Towar zostanie wydany po otrzymaniu płatności przy odbiorze (dotyczy Towarów);

c)       Przelewem elektronicznym – możliwy do zrealizowany za pośrednictwem systemu Operatora Płatności;  

d)      Za pomocą PayPal - – możliwy do zrealizowany za pośrednictwem systemu Operatora Płatności;  

e)       Płatność BLIK za pośrednictwem serwisu, który dostarcza Operator Płatności.

f)       Płatność odroczona (tylko dla instytucji)

4.      W przypadku płatności elektronicznych Towar zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5.      Do każdego Zamówienia wystawiana jest paragon bądź faktura VAT (imienna bądź na firmę).

6.      Reklamacje - Klient może złożyć reklamację dotyczącą Płatności. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z zasadami Operatorów płatności.

7.      Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

§8. DOSTAWA TOWARÓW
1.      Dostawa dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Regulamin Promocji lub Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 

3.      Dostępne metody oraz koszty dostawy Towaru są wskazywane Klientowi w zakładce „Metody i koszty Dostawy” w Sklepie oraz każdorazowo w Koszyku, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy ze Sprzedawcą. 

4.      Wysyłka Towaru nastąpi w terminie od 3 do 14 dni [JS13] roboczych od momentu licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.

5.      Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.

6.      Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:

a)      Przesyłka pocztowa; 

b)      Paczkomaty;

c)      Przesyłka kurierska;

d)      Odbiór osobisty  Po otrzymaniu SMS z zaproszeniem po odbiór, Kupujący powinien udać się do Sklepu stacjonarnego.

7.      Zamówienie będzie czekało na odbiór w Sklepie stacjonarnym bezterminowo. Zostanie wydane po przedłożeniu Sprzedawcy bądź jego pracownikowi numeru zamówienia.

8.      Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki.

9.      Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu. 

10.  W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem – czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia. 

§9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.      Zgodnie z art. 27 Ustawy Konsument, a także Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem §9 ust. 17 Regulaminu  i bez ponoszenia kosztów. Wyjątek stanowią koszty określone poniżej.

2.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia następnego od momentu objęcia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w posiadanie Towaru bądź od momentu zawarcia umowy w przypadku innych Umów niż umowa sprzedaży Towarów.

3.      Gdy umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin na odstąpienie od umowy liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub częścią jeśli umowa polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.

4.      Aby skutecznie odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w tym celu zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład za pośrednictwem adresu e-mail bądź pocztą tradycyjną) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.      Przykładowa treść oświadczenia – formularza (wzór) o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

6.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.      Sprzedawca prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, niezwłocznie, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podany przez niego adres e-mail.

8.      Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Towar zostanie odesłany przed upływem 14- dniowego terminu na adres: ul. Mickiewicza 27, 35-065 Rzeszów.

9.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 
od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru, z zastrzeżeniem poniższych regulacji.

10.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami po stronie Sprzedawcy.

11.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.  Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy). 

13.  Konsument lub Klient na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

14.  Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

15.  Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.    

16.  Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:

·         o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

·         w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

·         w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

·         w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

·         w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·          w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

·         w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

·         w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

·         w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·         o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

·         zawartej w drodze aukcji publicznej;

·         o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

·         o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;

·         o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta

§10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1.      Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy za niezgodność z Umową Sprzedaży Towarów oraz Treści Cyfrowych zakupionych przez Klienta i Klienta na Prawach Konsumenta (rękojmia). 

2.      Wszelkie reklamacje można przesyłać na adres e‑mail: ksiegarnia@pedagogus.pl lub adres tradycyjny: : ul. Mickiewicza 27, 35-065 Rzeszów.

3.      Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

4.      Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru oraz Treści Cyfrowej z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że:

a)      termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy;

b)      Umowa dotyczy Towaru Outletowego, gdzie Kupujący wyraźnie wyraził zgodę na nabycie Towaru Outletowego;

c)      W przypadku Treści Cyfrowych z elementami cyfrowymi Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane, jednak nie krócej niż przez dwa lata od chwili dostarczenia Treści Cyfrowej z elementami cyfrowymi

5.      Zgodność Towarów i Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

6.      W przypadku Treści Cyfrowych:

a)      dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;

b)      Dostarczanych w sposób ciągły — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.

c)      W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowych w sposób ciągły, Treści Cyfrowych powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

7.      W przypadku niezgodności Towaru z Umową Konsumentowi i Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przysługuje prawo żądania wymiany lub naprawy Towaru a w przypadku niezgodności Treści Cyfrowej z Umową doprowadzenie do zgodności z Umową, a w razie niemożności albo odmowy doprowadzenia w ten sposób Towaru bądź Treści Cyfrowej do zgodności z umową, do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od Umowy.

8.      Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

9.      Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową Treści Cyfrowej, jeżeli doprowadzenie do zgodności Usługi z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

10.  Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na swój koszt. 

11.  Jeżeli naprawa, wymiana, doprowadzenie do zgodności z Umową są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia do zgodności z umową. 

12.  Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. 

13.  Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru bądź Treści Cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru bądź Treści Cyfrowej z Umową jest istotny.

14.  Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru albo doprowadza Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. 

15.  Przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć Towar na swój koszt do Sprzedawcy.

16.  Jeżeli Towar lub Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a)      Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;

b)      Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru;

c)      Sprzedawca nie doprowadził Towaru lub  Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;

d)       Brak zgodności Towaru lub Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;

e)      Brak zgodności Towaru lub Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania  z innych środków;

f)       z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.

17.  Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów lub Treści Cyfrowych dostarczonych na podstawie Umowy Klient może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów lub Treści Cyfrowych, a także w odniesieniu do innych Towarów lub Treści Cyfrowych nabytych przez Klienta wraz z Towarami i Treściami Cyfrowymi niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary i Treści cyfrowe zgodne z Umową. 

18.  Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru lub Treści Cyfrowej niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru lub Treści Cyfrowej zgodnego z Umową.

19.  W razie odstąpienia od Umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

20.  Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.

21.  Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z polityką prywatności.

22.  Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.

23.  W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach konsumenta koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

24.  W przypadku sprzedaży Towarów i Treści Cyfrowych w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.[JS15] 

§11. GWARANCJA 
1.      Towary dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancja udzieloną przez producenta lub Sprzedawcę.

2.      Jeśli dany Towar jest objęty gwarancją, dołączony jest do niego przez producenta lub dystrybutora dokument gwarancyjny.

3.      Okres gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym oraz opisie Towaru.

4.      Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od momentu dostarczenia Towaru do Klienta. 

5.      Gwarancja obejmuje: zwrot zapłaconej ceny, wymianę Towaru na nowy bądź jego naprawę.

6.      Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnego zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na jego na adres e-mail. 

7.      W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu gwarancji, w wyniku której wadliwy Towar został wymieniony na nowy lub dokonano istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego Towaru.

8.      W przypadku dokonywania wymiany pojedynczej części będącej elementem Towaru, termin gwarancji biegnie od nowa w zakresie tej części.

§13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1.      Administratorem danych osobowych Klienta jest Pedagogus Księgarnia Logopedyczna Barbara Kut, Rzeszów 35-026, ul. Mickiewicza 27 zwana w Regulaminie również Sprzedawcą.

2.      Kontakt z Administratorem można używając poniższych danych: e-mail: ksiegarnia@pedagogus.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3.      Dane osobowe Klienta podawane przez Klienta będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową. 

4.      Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a)      analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu Administratora);

b)      wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

c)      rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

d)      ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

e)      kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi/reklamacją — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

f)       tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

g)      archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

h)      Wykorzystanie cookies na stronie – na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda)

5.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

6.      Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu. 

7.      Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład: Księgowość, serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego itp.

8.      W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp.  dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:   

a)      współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,  

b)      stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),  

c)      stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

9.      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

10.  Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.  Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.

12.  Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

13.  Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności 

§14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1.        Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.      Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:

a)       zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem 
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b)       zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem 
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

c)       bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3.      Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.ploraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4.      Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5.      Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.      Umowy zawierane poprzez Sklep oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego. 

2.      Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.

4.      Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.      Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

6.      Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.

7.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Miejscowość_____________________, data_____________________

 

Imię i nazwisko konsumenta(ów)/firma:  _____________________

NIP: _____________________ (jeśli dotyczy)

Adres zamieszkania: _____________________

Adres e-mail: _____________________

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

________________________

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

 

Informuję o moim odstąpieniu od Umowy w zakresie umowy zawartej w dniu _____________________ co do Usługi/Towaru/Treści Cyfrowej _____________________ (opcjonalnie podać jakiej Usługi/Towaru/Treści Cyfrowej dotyczy odstąpienie od umowy )

 

 

 

Data i Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

____________________

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ REKLAMACYJNY
(WZÓR)

 

Miejscowość_____________________, data_____________________

 

Imię i nazwisko konsumenta(ów)/firma:  _____________________

NIP: _____________________ (jeśli dotyczy)

Adres zamieszkania: _____________________

Adres e-mail: _____________________

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

________________________

 

Informuję, że zakupiony przeze mnie w dniu ___________ Towar/Treść Cyfrowa (podać jaki) jest niezgodny z umową. Niezgodność z umową polega na ___________ (proszę wpisać na czym polega). Brak zgodności z umową został stwierdzony w dniu ___________

W związku z tym żądam (wybierz żądanie bądź określ własne):

·         Doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową (dotyczy Treści Cyfrowej)

·         wymiany Towaru na nowy (dotyczy Towarów),

·         nieodpłatnej naprawy Towaru (dotyczy Towarów),

·         odstąpienia od umowy,

·         obniżenia ceny,

·         własne żądanie: jakie? ___________

 

Data i Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

____________________

 

 

 
 

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie Pani/Pan może udostępnić Administratorowi podczas korzystania ze Serwisu oraz wykorzystywania plików Cookies.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Przyczyną wprowadzenia zmian mogą być zmiany w przepisach prawa, rozwój technologii internetowej, wykorzystanie nowych narzędzi przez Administratora oraz inne obiektywne przyczyny.

§1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Administratorem danych osobowych jest Pedagogus Księgarnia Logopedyczna Barbara Kut, ul. Mickiewicza 27, 35-065 Rzeszów
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod ww. adresem oraz adresem e-mail: ksiegarnia@pedagogus.pl oraz pod numerem telefonu: + 48 17 852 84 56
 3. Kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail, formularz kontaktowy, media społecznościowe oraz inne kanały komunikacji przekazuje Pani/Pan swoje dane osobowe, na przykład imię oraz adres e-mail.
 4. Administrator przykłada bardzo dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako „RODO” oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

§2. DEFINICJE

ADMINISTRATOR
Pedagogus Księgarnia Logopedyczna Barbara Kut  ul. Mickiewicza 27, 35-065 Rzeszów
DANE OSOBOWE
Informacje, które identyfikują lub pozwalają na identyfikację konkretnej osoby, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, dane wrażliwe takie jak informacje o stanie zdrowia.
POLITYKA
Niniejsza Polityka Prywatności.
RODO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
SKLEP
Strona internetowa pod adresem: www.pedagogus.pl oraz wszystkie jej podstrony, za pośrednictwem którego Użytkownik może składać zamówienia, przeglądać jego zawartość, kontaktować się z Administratorem. zamówić informacje handlowe i marketingowe za pośrednictwem usługi Newsletter.

UŻYTKOWNIK
Każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, media społecznościowe prowadzone przez Administratora lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.


§3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIA Z SERWISU?

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
 2. Administrator gromadzi dane związane z aktywnością Użytkowników, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyt.
 3. Administrator danych osobowych wchodzi w posiadanie danych Użytkownika w większości przypadków za sprawą działań Użytkownika tj. Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z Administratorem, składa zamówienie, przesyła reklamacje, odstępuje od umowy, zapisuje się do Newsletter’a.
 4. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług lub zawarcia Umowy np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail .
 5. W celu dokonania zapisu do Newsletter Administratora, Administrator zbiera następujące dane: imię, adres e-mail.
 6. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu.

§4. W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA?

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu:

 1. Przygotowanie i realizacja Umowy sprzedaży - a także realizacji uprawnień z niej wynikających. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
 2. Analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 
 3. Udzielania odpowiedzi na korespondencję, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;
 4. Dostarczania i wyświetlania treści w Serwisie – w tym celu Administrator zbiera  dane osobowe w postaci: adres IP, pliki cookies. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO;
 5. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 6. Zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora bądź Towarach, Treściach Cyfrowych oraz badania opinii poprzez ankiety. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody osoby, której dane dotyczą;
 7. Wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody osoby, której dane dotyczą;
 8. Rejestracji i założenia Konta w Sklepie. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą;
 9. Wysłania zapytania o udzielenie opinii o usługach i towarach Administratora przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą;
 10. W celach analitycznych i statystycznych – polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 11. Wysyłania zamówionych informacji marketingowych drogą elektroniczną (Newsletter). Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 12. Rejestracji i założenia Konta w Sklepie. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
 13. W celu skontaktowania się z Administratorem zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)


§5. PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM ICH DANYCH OSOBOWYCH

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:


§6. JAKI JEST OKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy bądź zakończenia realizacji Umowy.
 3. Zawarcia i realizacja Umowy sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość - przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury - 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 4. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookies nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.
 5. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

§7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

§8. PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług Administrator korzysta w związku z prowadzeniem Serwisu na przykład:

Hostingu strony www;

Prowadzenie obsługi prawnej;

Prowadzenia obsługi księgowej;

Prowadzenia obsługi biurowej;

Brokera usług kurierskich

Prowadzenia i wysyłki newslettera;

Obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych;

Serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji Newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, itp.;

Dropshippingu i/lub obsługi logistycznej zamówień.

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych.

3. Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:

4. Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym: 

5. W ramach prowadzonej przez Administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

§9. PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE 

 1. Ta Strona internetowa, używa plików cookies.
 2. Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 3. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
 4. Informacje pozyskane za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.
 5. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta, przeglądając strony internetowe.
 6. Mogą być one odczytywane przez Administratora („cookies własne”, które Administrator wykorzystuje w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Administrator Korzysta („cookies zewnętrzne”).
 7. Użytkownik ma prawo do zmiany ustawień plików cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.
 8. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
 9. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące: wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, Tik-Tok; narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Pixel.

§10. LOGI SERWERA

 1. Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in.: adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie; język; czas nadejścia zapytania; informacje o przeglądarce; godziny dostępu oraz adres strony, z której Użytkownik został przekierowany; informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego Użytkownik korzysta. 
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze
 4. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

§11. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Administrator posiada profile w mediach społecznościowych Facebook i Instagram (nazywane „fanpage’ami”). Na fanpage’ach regularnie publikowane i udostępniane są treści, oferty i rekomendacje produktów. 
 2. Administratorzy serwisów społecznościowych rejestruje zachowania użytkowników za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów Facebook i Instagram. 
 3. Administratorzy serwisów społecznościowych mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania) użytkowników odwiedzających fanpage’e. W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.